Menu

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

1. Simultria (Building Virtuality): Simultria B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 64690962, statutair gevestigd te Utrecht (Fermiweg) en kantoorhoudende aan Molendijk Noord 82D te Rijssen. 

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, althans handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Simultria een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Overeenkomst: iedere tussen Simultria en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Simultria zich jegens de opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten en/of de levering van producten. 

4. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Simultria uit te voeren werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, innovatieve software, apps, websites, virtual reality, augmented reality alsmede de uitvoering van diensten op basis van Service Level Agreements, alsook trainingen, instructies en adviesverlening. 

5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever te leveren zaken, zoals Oculus Rift, Pc’s en TVzuilen. 

6. Software: alle in het kader van de overeenkomst voor de opdrachtgever te ontwerpen en/of aan de opdrachtgever te leveren programmatuur, waaronder mede begrepen, apps, websites en andere programmatuur of onderdelen daarvan, één en andere in de ruimste zin des woords. 

7. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Simultria en iedere tot stand gekomen overeenkomst.  

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.  

3. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST  

1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Simultria vrijblijvend.

2. Aan een aanbod van Simultria dat gebaseerd is op door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. De opdrachtgever kan eveneens geen rechten ontlenen aan een aanbod van Simultria dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Aanbiedingen van Simultria gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat Simultria gehouden is deze voorwaarden steeds opnieuw aan de opdrachtgever ter hand te stellen.

4. Elke overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Simultria, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Simultria anders aangeeft. Mondelinge aanbiedingen van Simultria binden Simultria niet eerder dan na zijn schriftelijke bevestiging.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Simultria niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | TERMIJNEN EN DERDEN 

1. Simultria spant zich te allen tijde in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen na te komen. Echter zijn deze termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van Simultria treedt niet eerder in dan nadat de opdrachtgever Simultria schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Simultria een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te kunnen komen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen vangen niet eerder aan dan nadat Simultria alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens van de opdrachtgever heeft ontvangen.

3. Simultria is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Simultria is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

4. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de hulppersonen van Simultria; de derden als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen deze hulppersonen, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Simultria, jegens de opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen. 

ARTIKEL 5. | VERPLICHTING VAN DE OPDRACHTGEVER

1. Indien en voor zover dit voor een behoorlijke opzet en/of uitvoering van de overeenkomst nodig is, is de opdrachtgever, al dan niet op verlangen van Simultria, steeds gehouden zo spoedig als voor de uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle informatie en zaken, waaronder mede begrepen kunnen zijn, documenten en (andere) gegevens(bestanden), aan Simultria ter beschikking te stellen, op de door Simultria voorgeschreven wijze. De opdrachtgever verleent Simultria voorts alle bevoegdheden en autorisaties die redelijkerwijs nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

2. Voorts dient de opdrachtgever Simultria steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.

3. Voorts is de opdrachtgever gehouden Simultria zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering of voortzetting van de overeenkomst.

4. Indien en voor zover uitvoering van de overeenkomst geschiedt op locatie van de opdrachtgever of een andere door hem aangewezen locatie, staat hij ervoor in dat de door Simultria te werk gestelde personen steeds tijdig toegang verkrijgen tot die locatie en zij kosteloos gebruik kunnen maken van alle daarin aanwezige en redelijkerwijs gewenste faciliteiten.

5. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de voorgaande leden niet tijdig of deugdelijk nakomt, is Simultria, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en eventuele vertragings- en wachturen, alsmede de eventueel daarmee in verband staande extra te maken kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 6. | ONTWERP EN PRODUCTIE VAN SOFTWARE 

1. Dit artikel vindt, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, toepassing op overeenkomsten waarbij Simultria zich in meer of mindere mate heeft verbonden tot het in opdracht van de opdrachtgever vervaardigen van software, waaronder mede begrepen de vervaardiging van video’s en foto’s.

2. In geval van gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, van een overeenkomst als bedoeld in dit artikel, is hij gehouden aan Simultria alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, één en ander onverminderd het recht van Simultria vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

3. Simultria zal de overeenkomsten als bedoeld in dit artikel naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de verbintenis daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt Simultria zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan Simultria er niet voor instaan dat de (verkoop)resultaten door de opdrachtgever worden behaald die de opdrachtgever met behulp van de door Simultria ontwikkelde software beoogde te behalen.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Simultria de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. In het aanbod of in conceptontwerpen vermelde eigenschappen van te ontwerpen en te produceren software kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt (op)geleverd. Als ondergeschikte punten worden onder meer aangemerkt, alle geringe afwijkingen in eigenschappen, waaronder kleuren, maten, hoeveelheden en functionaliteiten welke de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te dulden. De aanwezigheid van dergelijke afwijkingen biedt voor de opdrachtgever geen grond zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het (op)geleverde hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

6. Geleverde eindontwerpen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden indien zij zijn vervaardigd conform de door de opdrachtgever geaccordeerde conceptontwerpen of bij gebreke van conceptontwerpen, de door de opdrachtgever verstrekte opdrachtspecificaties.

ARTIKEL 7. | WIJZIGING VAN DE OPDRACHT EN MEERWERK

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en/of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan een oorspronkelijk overeengekomen vaste prijs worden verhoogd of verlaagd. Simultria zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. Simultria zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Simultria gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder mede begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verdere) uitvoering aan de overeenkomst gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Simultria op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.

4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Simultria de onjuistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Simultria zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Simultria een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 8. | LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Indien in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever of een door hem aangewezen derden producten worden geleverd, zoals de Oculus Rift, Pc's of TV-zuilen, vindt dit artikel toepassing, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres. Bij gebreke van het afleveradres wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, bepaalt Simultria de wijze van transport en de verpakking van de producten.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de producten door de opdrachtgever of een door hem aangewezen derde in ontvangst zijn genomen.

KOOP 5. De opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem worden afgeleverd. Indien de opdrachtgever de afname van de producten om welke reden dan ook weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten, onverminderd de overige aan Simultria toekomende rechten, worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever nadat Simultria hem daarvoor heeft gewaarschuwd. De opdrachtgever is in dat geval, naast de koopprijs, redelijke kosten voor opslag van de producten verschuldigd.

6. Het is Simultria toegestaan orders in gedeelten te leveren. Indien orders in gedeelten worden geleverd, is Simultria gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

HUUR 7. De overeenkomst tot huur van producten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Is de overeenkomst voor een bepaalde tijd aangegaan, dan eindigt de overeenkomst na verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.

8. De huurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan eindigt door opzegging.

9. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de producten uiterlijk op de dag dat de huur eindigt, dan wel uiterlijk 24 uur nadat de overeenkomst is opgezegd, op locatie van Simultria, weer ter beschikking van Simultria te stellen.

10. Indien de producten niet tijdig weer ter beschikking van Simultria worden gesteld, is Simultria gerechtigd een aanvullende huurprijs naar rato van de vertraging aan de opdrachtgever door te berekenen, onverminderd het recht van Simultria om volledige schadevergoeding te vorderen. 

11. De opdrachtgever verklaart de producten in de staat te hebben ontvangen als waarin de producten zijn geleverd. Indien de staat van de producten tussen partijen schriftelijk of anderszins is vastgelegd, verklaart de opdrachtgever dat hij de producten dienovereenkomstig heeft ontvangen.

12. De opdrachtgever zal als een goed huurder voor de producten zorgdragen. De opdrachtgever dient de producten te gebruiken in overeenstemming met de bestemming van de producten.

13. Behoudens normale slijtage, dient de opdrachtgever de producten gedurende de periode dat de producten hem ter beschikking staat, in dezelfde staat te houden als waarin de producten aan hem zijn geleverd.

14. Indien Simultria aan de opdrachtgever omtrent het gebruik van de producten aanwijzingen verstrekt, is de opdrachtgever gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

15. Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Simultria niet toegestaan de producten onder te verhuren of anderszins ter beschikking van derden te stellen.

16. De omstandigheid van beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en het verloren gaan van de producten, dient na ontdekking daarvan door de opdrachtgever, onverwijld aan Simultria te worden medegedeeld.

17. Totdat de producten na afloop van de huur feitelijk weer ter beschikking zijn gesteld van Simultria, komt alle risico van verlies en beschadiging van de producten voor rekening van de opdrachtgever, ook voor zover de producten zich, al dan niet met toestemming van Simultria, feitelijk geheel of gedeeltelijk in de macht van een derde mocht bevinden.

18. Gehele of gedeeltelijke afstand of overdracht van gebruik van de producten om niet of onder bezwarende titel, of anderszins, is niet toegestaan. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, draagt de opdrachtgever in de verhouding tot Simultria in elk geval de verantwoording en het risico voor gedragingen van diegene(n) aan wie de opdrachtgever de feitelijke macht over de producten geheel of gedeeltelijk, voor kortere of langere tijd, mocht hebben overgedragen of overgelaten.

19. De opdrachtgever is verplicht de producten bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij tegen alle verzekerbare schade, waaronder brand en diefstal, te verzekeren en verzekerd te houden tot de teruggave aan Simultria. De uit deze verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeiende rechten van de opdrachtgever jegens de verzekeraar worden reeds hierbij bij voorbaat door opdrachtgever aan Simultria geleverd. Op verzoek van Simultria is de opdrachtgever verplicht de verzekeringspolis(sen) na ontvangst daarvan in het bezit te stellen van Simultria en alle premiekwitanties binnen vijf dagen na verval van de premie aan Simultria ter inzage te geven.

20. Voor alle schade die tijdens de huur aan de producten is toegebracht of ontstaan, is de opdrachtgever volledig aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat deze schade het gevolg is van een verborgen gebrek aan de producten, welk gebrek reeds bestond bij het aangaan van de overeenkomst. De opdrachtgever is in elk geval aansprakelijk voor schade door verlies, vermissing, verduistering, diefstal, beschadiging en vervreemding van de producten.

21. Indien de producten, behoudens normale slijtage in een mindere staat door de opdrachtgever wordt teruggeleverd dan waarin het bij aanvang van de huur ter beschikking is gesteld van de opdrachtgever, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Simultria gemaakte reparatie- en herstelkosten, onverminderd het recht van Simultria om huurderving te vorderen.

22. De opdrachtgever vrijwaart Simultria van alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, die verband houden met het gebruik van de producten door of vanwege de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht alle redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

23. De opdrachtgever is bij verlies, vermissing, vervreemding, diefstal of verduistering van de producten, verplicht de dan geldende verkoopprijs van de producten te vergoeden, onverminderd de overige aan Simultria toekomende rechten.

24. De eventueel door de opdrachtgever betaalde borgsom kan door Simultria worden verrekend met de vorderingen van Simultria op de opdrachtgever.

ARTIKEL 9. | DUUROVEREENKOMSTEN

1. Dit artikel is, onverminderd het bepaalde in het overige van de algemene voorwaarden, van toepassing op overeenkomsten waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd jegens elkaar hebben verbonden tot het verrichten van voortdurende, opeenvolgende of telkens terugkerende prestaties, zoals bij licentieovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd aangegaan, alsook Service Level Agreements.

2. Na afloop van een licentieovereenkomst dient de opdrachtgever elk gebruik van de software te staken en gestaakt te houden en is Simultria gerechtigd alle maatregelen te nemen om zulks te bewerkstellingen; alle kopieën, waaronder reservekopieën van de software dienen te worden verwijderd van de systemen van de opdrachtgever.

3. Licenties onderworpen aan een duurovereenkomst zijn voor de opdrachtgever niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de software en de gegevensdragers waarop de software is geïnstalleerd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, ook niet indien de betreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt.

4. Het is de opdrachtgever toegestaan een reservekopie van de software te maken. Gebruik van reservekopieën anders dan in combinatie met de originele software is niet toegestaan.

5. De opdrachtgever verplicht zich ertoe de software te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De opdrachtgever wordt geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van de softwareschade kan veroorzaken, waarvoor uitsluitend hijzelf de aansprakelijkheid draagt.

6. Indien Simultria door middel van technische maatregelen de software heeft beveiligd, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden duurovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd. Na verloop van de overeengekomen duur worden duurovereenkomsten steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijke duur, tenzij de overeenkomst conform lid 8 tijdig wordt opgezegd dan wel uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand.

9. Indien de opzegverklaring van de opdrachtgever niet tijdig door Simultria wordt ontvangen, eindigt de duurovereenkomst op de eerstvolgende, mogelijke einddatum.

10. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting, is Simultria gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de volledig verschuldigde betaling is voldaan. De opschorting van de dienstverlening van Simultria wordt pas opgeheven nadat de opdrachtgever binnen een door Simultria gestelde termijn zijn verplichtingen alsnog nakomt.

11. Simultria is na verloop van de overeengekomen duur steeds gerechtigd de overeengekomen prijs ter zake een duurovereenkomst te wijzigen. Simultria zal de opdrachtgever van een prijsverhoging, uiterlijk twee maanden voordat de prijsverhoging kracht wordt, in kennis stellen. De prijsverhoging zal marktconform en ongeveer gelijk aan inflatie zijn.

ARTIKEL 10. | RECLAMES

1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:

  • het opgeleverde door de opdrachtgever in gebruik is genomen;

  • Simultria aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid. Neemt de opdrachtgever een deel van het opgeleverde in gebruik c.q. moet een deel van de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.

2. Na oplevering van de werkzaamheden dient de opdrachtgever direct te onderzoeken of Simultria de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames dienen terstond na oplevering aan Simultria te worden gemeld.

3. In geval van levering van producten dient de opdrachtgever op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de opdrachtgever niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient hij daarvan op het moment van leveren onverwijld mededeling te doen aan Simultria. In geval van niet-zichtbare gebreken dient de opdrachtgever daarvan binnen zeven dagen nadat hij van het bestaan van het gebrek in kennis is geraakt, dan wel redelijkerwijs in kennis had moeten geraken, schriftelijk mededeling te doen aan Simultria.

4. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Simultria uit een dergelijke reclame van de opdrachtgever geen enkele verplichting voort.

ARTIKEL 11. | OVERMACHT

1. Simultria is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien en voor zover de overmachtssituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Simultria bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Simultria is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Simultria ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.

2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Simultria gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.

3. Voorts is Simultria gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

4. De opdrachtgever heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Simultria op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

5. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de schade die Simultria ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien Simultria de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN EN BETALINGEN

1. Alle door Simultria vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Indien zich na totstandkoming van de overeenkomst verhogingen voordoen in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege, is Simultria gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.

3. Simultria is voorts gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst openbaren aan de opdrachtgever door te berekenen.
In geval de prijsstijging plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst heeft opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

4. Simultria is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. In geval van consumentenkoop is Simultria gerechtigd te vorderen dat maximaal 50% van de overeengekomen prijs middels vooruitbetaling wordt voldaan. Simultria is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de gevorderde vooruitbetaling door Simultria is ontvangen.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden Service Level Agreements jaarlijks, en licenties die op basis van een duurovereenkomst worden verleend, maandelijks gefactureerd.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschieden alle betalingen middels overboeking, binnen 14 dagen na factuurdatum, op de door Simultria voorgeschreven wijze.  

7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever, over het openstaande bedrag, wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.

8. Reclames ten aanzien van factuurbedragen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.

9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten bedragen:

Bij een koopprijs van € 0 -€ 2500: 15% met een minimum van 40 euro en een maximum van 375 euro;

Bij een koopprijs van € 2500 - € 5000: 10% minimum en maximum 250, cumulatief 625 euro;

Bij een koopprijs van € 5000 - € 10000: 5% minimum en maximum 250, cumulatief 875 euro;

Bij een koopprijs van € 10000 - € 200000: 1% minimum en maximum 1900, cumulatief 2775 euro;

Bij een koopprijs van € 200000 en hoger: 0,50% minimum en maximum 4000, cumulatief 6775 euro. 

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Simultria, draagt Simultria geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de door hem geleverde software. In het bijzonder draagt Simultria geen aansprakelijkheid in de gevallen als bedoeld in het overige van deze algemene voorwaarden.

De opdrachtgever draagt de schade die veroorzaakt is door:

  • een onjuistheid in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens;

  • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeien;

  • een andere omstandigheid die niet aan Simultria kan worden toegerekend.

Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Simultria, is hij nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Simultria is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Simultria geleverde software, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging daarvan.

De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de software en de interpretatie van daarmee ter beschikking gekomen informatie. Simultria aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

Simultria staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van functionaliteiten van de software welke uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk overeengekomen functionaliteiten van de software kan niet als een tekortkoming van Simultria worden aangemerkt en geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding dan wel enige andere compensatie.

Fouten (bugs) in de software kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat Simultria zulks ter kennis is gekomen, verholpen. Voor de aanwezigheid van bugs in de software kan Simultria redelijkerwijs geen aansprakelijkheid dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.

Simultria is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de opdrachtgever updates van de software niet, niet tijdig of niet juist heeft geïnstalleerd.

Aansprakelijkheid van Simultria is uitgesloten ten aanzien van inbreuken op rechten van derden die veroorzaakt worden door het gebruik van de software in een niet door Simultria gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Simultria geleverde of verstrekte software of op een andere wijze dan waarvoor de software is ontwikkeld of bestemd.

Simultria is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van Simultria afhankelijk is.

Simultria is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Simultria, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van programmeerfouten binnen de software. Voorts is Simultria niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die schade aanrichten aan de hard- of software van de opdrachtgever of derden.

Simultria spant zich naar alle redelijkheid in de geleverde software en zijn systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Simultria is echter nimmer aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de opdrachtgever door derden.

Voor zover Simultria in het kader van de overeenkomst afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Simultria weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Simultria op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Simultria of het verbreken daarvan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Simultria.

In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Simultria, onverminderd toepassing van het overige van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. In geval de overeenkomst een doorlooptijd heeft van meer dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van het factuurbedrag uitsluitend de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen. Iedere aansprakelijkheid van Simultria voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte en gevolgschade, waaronder schade wegens geleden verlies, gederfde omzet of winst en bedrijfstagnatie.

Simultria is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan opgeleverde software in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Simultria, één jaar. 16. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Simultria, zal de opdrachtgever Simultria vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens Simultria, alsmede het gebruik van de door of namens Simultria geleverde software en producten.

ARTIKEL 15. | GEHEIMHOUDING

1. Simultria zal, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele andere vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Simultria.

2. Simultria is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de aan de opdrachtgever geleverde eindproducten of -ontwerpen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Simultria behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 16. | GEBRUIKSRECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Ten aanzien van geleverde software biedt Simultria de opdrachtgever een niet- exclusief gebruiksrecht. Het is de opdrachtgever niet toegestaan:

  • de broncode van de software te reverse engineeren of te decompileren of anderszins wijzigingen in de software aan te brengen voor zover dat niet verenigbaar is met het doel waarvoor de software aan de opdrachtgever is geleverd;

  • aanduidingen van Simultria als rechthebbende op de software of onderdelen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

2. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van, dan wel krijgt pas het gebruiksrecht op de geleverde producten c.q. software vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Simultria heeft voldaan.

3. Het is de opdrachtgever verboden producten waarop het eigendomsvoorbehoud berust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Simultria hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. De opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Simultria of door Simultria aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Simultria is bij verzuim van de opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

6. Als de opdrachtgever, nadat de verkochte producten door Simultria aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Simultria, dan wel zijn licentiegevers behouden zich het industriële en intellectuele eigendom voor op alle door hen vervaardigde en/of geleverde software en ontwerpen, in welke vorm dan ook. Het is de opdrachtgever verboden de software, ontwerpen of onderdelen daarvan te (doen) verveelvoudigen, te reproduceren of te gebruiken op een andere wijze dan waarin de overeenkomst voorziet.

2. Het eigendom van door Simultria verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Simultria rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval kan Simultria hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom, is Simultria gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen, doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

3. Alle rechten van intellectuele eigendom op handleidingen en overige documentatie, alsmede de wijzigingen daarvan berusten te allen tijde bij Simultria. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten van de software en bevoegdheden die door middel van deze algemene voorwaarden aan hem worden toegekend.

ARTIKEL 18. | SLOTBEPALINGEN  

1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdende, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Nederland aanhangig worden gemaakt.